• Deklaracja dostępności serwisu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie

   • Wstęp Deklaracji

    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.

    Daty publikacji i aktualizacji

    Data publikacji strony internetowej: 2021-05-20

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-22

    Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2022-03-30.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Strona posiada następujące ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnościami:

    1. wyróżnienie odnośników,
    2. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości,
    3. część z opublikowanych zdjęć posiada opis alternatywny, mający charakter promocyjny,
    4. strona posiada wersję kontrastową,
    5. strona posiada możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
    6. strona ma widoczny fokus.

    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony Internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, adres poczty elektronicznej szkola@pspmierzyn.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisana zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie Informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czyn termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności me jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/)

    Dostępność architektoniczna

    Siedziba Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie:

    • przy ul. Kolorowej 27

    spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

    W zakresie dostępności architektonicznej :

    1. przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa — podjazdy),
    2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne,
    3. w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe),
    4. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, portier, obsługa),
    5. zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy portierni i obsługi),
    6. osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

    W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

    1. zapewnienie komunikacji ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku,
    2. brak  dostępności   tłumacza   języka   migowego  za pośrednictwem  środków  komunikacji  elektronicznej.
  • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego