• REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

     PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

    IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W MIERZYNIE

     

    Podstawa prawna

    art. 106 i106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730)

    § 1

    Postanowienia ogólne

    1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.
    2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
    3. Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
    4. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
    1. Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

    § 2

    Uprawnienia do korzystania ze stołówki

    Do korzystania z posiłków, które są dostępne w stołówce szkolnej uprawnieni są:

    1. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie wnosząc opłaty indywidualne,
    2. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, których opłaty są refundowane przez ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty,
    3. nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie wnosząc opłaty indywidualne.

    § 3

    Odpłatność za posiłki

    1. Korzystanie z posiłków, które są zapewnione w Szkole, jest odpłatne i realizowane przez zewnętrzne podmioty świadczące usługi żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
    2. Koszt wyżywienia (zwany dalej „stawką żywieniową”) ustalany jest przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Obowiązujące stawki żywieniowe są publikowane w stołówce oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „stołówka”.

     

    1. Opłaty za posiłki ponoszą rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Szkoły, z wyłączeniem kosztów utrzymania pomieszczeń stołówki i pomieszczeń kuchennych oraz gospodarczych, w tym kosztów zużytych mediów (woda, ścieki, ogrzewanie, energia elektryczna) oraz kosztów dowozu i wydania posiłków, - które to koszty ponosi organ prowadzący lub Szkoła.  

     

    1. Szczegółowy tryb i terminy wnoszenia opłat za posiłki ustala podmiot zewnętrzny świadczący na rzecz uczniów Szkoły usługi żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.

    § 4

    Zwroty za obiady

    1. Zasady zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki ustala podmiot zewnętrzny świadczący na rzecz uczniów Szkoły usługi żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem poniższych zasad.
    2. Zwrot poniesionych kosztów za posiłki może nastąpić z powodu nieobecności spowodowanej np. chorobą, wycieczką, imprezą szkolną, innymi przyczynami losowymi, jeżeli nieobecność ucznia (nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego) wynosi jeden dzień lub dłużej.
    3. Warunkiem otrzymania zwrotu za niewykorzystany posiłek jest zgłoszenie faktu nieobecności dziecka (nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego) najpóźniej do godziny 7:00 w dniu nieobecności dziecka (dotyczy również nieobecności ucznia w czasie wycieczek, wyjść szkolnych). Zgłoszenie należy dokonać przez elektroniczny system do obsługi wyżywienia.
    4. Opłaty za posiłki niewykorzystane (pod warunkiem zgłoszenia w terminie) zostaną zwrócone w postaci pomniejszenia opłaty w kolejnych miesiącach.
    5. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność ucznia (nauczyciela, pracownika, wychowawcy) na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
     

    § 5

    Wydawanie posiłków

    1. Do wydawania zakupionego posiłku upoważnia brelok kuchenny z numerem, którym identyfikuje się osobę uprawnioną do odbioru posiłku i sprawdza status zakupionych i opłaconych obiadów. Zasady korzystania z elektronicznego systemu wyżywienia „zamówposiłek.pl” stanowią załącznik nr 1 do regulaminu.
    2. Posiłki dla uczniów klas IV-VIII są wydawane w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w godzinach od 11.45- 13.10 w trakcie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi.
    3. Posiłki dla uczniów klas I-III są wydawane w godzinach 11.15-12.30 w trakcie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej.
    4. Posiłki są wydawane przez osoby zatrudnione przez podmioty zewnętrzne, którym Szkoła zleciła organizację żywienia w zakresie dowozu i wydawania posiłków dla dzieci i młodzieży.
    5. Realizacja zadań związanych z przygotowywaniem oraz dowozem i wydaniem posiłków powinna być realizowana zgodnie z wymogami żywieniowymi i sanitarnymi określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym szczególności w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Szkoła lub organ prowadzący Szkołę może nadzorować przestrzeganie w/w zasad bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym zlecać kontrolę uprawnionym do tego organom nadzoru. 
    6. W stołówce oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „stołówka” jest umieszczony jadłospis na dany tydzień.
    7. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i kalkulacji kosztów.
    8. Posiłki przygotowywane przez zewnętrzne podmioty świadczące usługi żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży mogą być spożywane przez uczniów jedynie w stołówce, która jest wyłącznym miejscem ich spożywania.

    § 6

    Zasady zachowania w stołówce

    1. W miejscu wydawania posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
    2. Podczas spożywania posiłku uczniowie zachowują się kulturalnie.
    3. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia plecaków przed stołówką.
    4. Po spożyciu posiłku naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
    5. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
    6. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie spożywania posiłku w stołówce szkolnej czuwają wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele.
    7. Uczniowie oraz rodzice  mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

    § 7

    Postanowienia końcowe

    1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły.
    2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 4 września 2023 r.
    3. Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje dyrektor szkoły w drodze zarządzeń dyrektora Szkoły.