• Zajęcia świetlicowe

    • wzbogacają wiadomości uczniów, rozwijają umiejętności i zainteresowania, angażują emocjonalnie, a przede wszystkim wychowują.

     Cele szczegółowe zajęć wychowawczo - dydaktycznych:

     • rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej uczniów,
     • kształtowanie postaw społecznych w czasie zajęć, zgodnie z przyjętymi normami,
     • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
     • wdrażanie do korzystania z dóbr kultury i kultywowania tradycji narodowych i świątecznych (w celu umacniania więzi narodowych i rodzinnych),
     • wdrażanie do aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej,
     • przygotowanie dziecka do poczucia dumy z historii i kultury Polski,
     • kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan.
     • rozwijanie zainteresowań artystycznych, manualnych i sportowych wychowanków,
     • wyrabianie spostrzegawczości,
     • ćwiczenie logicznego myślenia, pamięci, uwagi,
     • pobudzanie fantazji i wyobraźni,
     • rozwijanie wrażliwości estetycznej i muzycznej,
     • podnoszenie sprawności fizycznej uczniów,
     • zapoznawanie dzieci z możliwościami organizowania sobie czasu wolnego zgodnie z własnymi możliwościami rozwojowymi,
     • budzenie refleksji moralnych w połączeniu z wyczuleniem dzieci na świat wartości i ich hierarchii w życiu społecznym,
     • pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej samooceny, mających kłopoty w nauce i przystosowaniu do życia w szkolnej społeczności,
     • rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka
     • kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu.