• Informacje o monitoringu wizyjnym

   • Szanowni Państwo,

     

    INFORMUJEMY, ŻE TEREN PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W MIERZYNIE JEST MONITOROWANY I OBEJMUJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE BUDYNKU SZKOŁY.

    Monitoring stosujemy w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa uczniów, pracowników, osób przebywających na terenie szkoły oraz dla ochrony ich mienia i szkoły.

    Administratorem systemu monitoringu i utrwalonych danych osobowych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im.. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: inspektor@zeasdobra.pl

    Podstawą prawną przetwarzania jest ochrona Państwa żywotnych interesów lub innych osób fizycznych oraz interes publiczny tj. zapewnienie bezpieczeństwa.

   • Monitoring wizyjny w szkole

   • Informujemy, że w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie jest zainstalowany monitoring wizyjny. Obraz jest rejestrowany i przechowywany przez 14 dni, a w sytuacjach spornych lub wymagających wyjaśnienia – przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia postępowania.

    Monitoring ma służyć poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego osób przebywających w strefie Szkoły, przede wszystkim uczniów, ich rodziców /opiekunów prawnych, pracowników Szkoły, ale również innych osób odwiedzających naszą placówkę oświatową. Naszym celem jest też zabezpieczenie mienia Szkoły i w/w osób. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna.

    Monitoring swoim zasięgiem obejmuje najbliższe otoczenie budynków Szkoły oraz wewnętrzne ciągi komunikacyjne (wejścia, korytarze, hole).

    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (wizerunku) jest wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na placówce oświatowej i wykonanie naszego zadania w interesie publicznym tj. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia ( art. 6 ust. 1 lit c i d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO) oraz art. 68 ust. 1 pkt 6 i 108a ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996 tj. z późn. zm.).

    Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

    Informujemy, że nagranie z monitoringu możemy przekazywać instytucjom powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania prawa, w sytuacji gdy zwróci się o to podmiot uprawniony w ramach prowadzonego przez siebie postępowania, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. policja, sądy).

    Odpowiedzialnym (Administratorem Danych Osobowych) za przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przez monitoring jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27, która wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Marka Grąbczewskiego, kontakt: inspektor@zeasdobra.pl

    Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.:

    • przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
    • przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

    Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

   • Powołanie Inspektora