• pani Anna Krogulewska-Wróbel

    

   Rzecznik to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

   Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

   • 800 12 12 12 – czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu

   Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

   • 116 111 – czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu

    


    

   Drodzy Uczniowie

   Witam Was w nowym roku szkolnym. Mam nadzieję, że tak jak w ubiegłych latach, będziecie w naszej szkole czuli się bezpiecznie i będziecie mieli poczucie, że Wasze prawa są szanowane i przestrzegane. Przypominam jednocześnie, że obowiązującym dokumentem w szkole jest Statut, w którym wyszczególniono prawa i obowiązki ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.

    

   Każdy uczeń naszej szkoły powinien znać i przestrzegać prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły. Z pełnym brzmieniem Statutu lub WSO (Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania) możesz zapoznać się w dzienniku elektronicznym LIBRUS w zakładce>> Organizacja Szkoły >> pliki szkoły>> Statut Szkoły.

    

   Zadanie i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

   • Dokonywanie analizy, oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole.

    

   Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia:

   • Rozmowy z nauczycielami oraz uczniami uczestniczącymi w problemie.
   • Rozmowy i zasięganie opinii pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
   • Organizowanie konfrontacji wyjaśniających.
   • Inicjowanie działań w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.
   • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
   • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
   • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
   • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

    

   Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

   • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
   • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
   • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
   • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,
   • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową,
   • Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno- wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo,
   • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka,
   • Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia,
   • Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statutu Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

    


    

   Drodzy Uczniowie, Wasze prawa i obowiązki w skrócie spisałam w dokumencie, który znajdziecie klikając na link poniżej:

   https://www.canva.com/design/DAEp6gCXj4Q/wOHboVeDeW9am5f82FDHOg/view?utm_content=DAEp6gCXj4Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#6

    

   Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do

   (przy zachowaniu podanej kolejności) :

   • wychowawcy klasy,
   • pedagoga szkolnego,
   • Rzecznika Praw Ucznia.

    

   Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego rozwiązania danego problemu, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie. W przypadku niezałatwienia sporu, decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

    


    

   KONTAKT Z RZECZNIKIEM:

   Pamiętaj! Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Dla mnie jesteś najważniejszy i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem. Możesz napisać do mnie email: rpu@pspmierzyn.pl
    

   Z Rzecznikiem Praw Ucznia możesz:

   • porozmawiać podczas przerw lub umówić się na indywidualne spotkanie, sala w której najczęściej przebywam to: 1.35 (I piętro),
   • napisać list i wrzucić do „Skrzynki próśb do Rzecznika” (I piętro przy schodach do sali 1.3).

    

    

    

   Malwina Biedzińska