• EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023/2024

   • Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne  na stronach:

    Najważniejsze informacje

    W roku 2023/2024 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych

    https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/D20221591.pdf 

    Wymagania egzaminacyjne określają zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie jest sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

    Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

    Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

    • języka polskiego
    • matematyki
    • języka obcego nowożytnego.

     

    Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

     

    PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    Termin główny:

    • język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
    • matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
    • język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

     

    Termin dodatkowy:

    • język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
    • matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
    • język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

     

    Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w terminie majowym, przystępuje do niego w czerwcu.

     

    Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut

    Egzamin z matematyki trwa 100 minut

    Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut. 

     

    PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

    1. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.
    2. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. długopis (pióro) z czarnym tuszem  (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki - linijkę.
    3. Zdający mogą wnieść do sali małą butelkę wody. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
    4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
    5. O wyznaczonej godzinie uczniowie wchodzą pojedynczo do sali egzaminacyjnej, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować. Przewodniczący zespołu może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.
    6. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną tylko w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu pozwolenia na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku.
    7. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
    8. Uczeń jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
    9. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem.
    10. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. W przypadku uczniów korzystających z dostosowań czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
    11. Po czynnościach organizacyjnych (w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania) przewodniczący zespołu zapisuje w widocznym miejscu na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem.
    12. W przypadku egzaminu z języka obcego bezpośrednio po zapisaniu godziny następuje odtworzenie płyty CD.
    13. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na tablicy.
    14. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Nie wychodzi z sali do zakończenia egzaminu aby nie zakłócić pracy innym uczniom.
    15. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
    16. Po upływie dodatkowego czasu (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi przewodniczący poleca uczniom zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

    W przypadku:

    • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
    • zakłócania przebiegu egzaminu,
    • wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach przewodniczący przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin z danego przedmiotu egzaminacyjnego.

     

    KOMUNIKATY

    Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

    https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/20230817_e8_em_2024_harmonogram.pdf

     

    Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku 

    https://www.oke.poznan.pl/files/cms/781/20230817_e8_em_2024_komunikat_o_przyborach.pdf

     

    • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
    • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

    Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 

    https://www.oke.poznan.pl/cms,6450,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_osmoklasisty_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2023_2024.htm

     

    Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

    https://www.oke.poznan.pl/files/cms/781/20230817_e8_2024_dostosowania.pdf

     

    Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

     

    ZADANIA NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

    W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

    Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

     

    WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

    W 2024 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 3 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

    Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i na skali centylowej.

    1. Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Na przykład jeśli uczeń za rozwiązanie zadań z matematyki zdobył 39 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 78%.
    2. Wynik na skali centylowej to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń. Na przykład zdający, którego wynik centylowy z matematyki wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% uczniów uzyskało wynik wyższy.

    Wynik ustalony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie może być podważony na drodze sądowej.

     

    TERMINY:

    do 02 października 2023 r. – rodzic składa do dyrektora szkoły deklarację wskazującą język obcy nowożytny z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

    do 16 paździrnika 2023 – rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

    do 21 listopada 2023 - dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych (nie później niż do 24 listopada) od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

    do 14 lutego 2024 r. - przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego wskazanego przez rodzica we wcześniejszej deklaracji.

    do 30 kwietnia 2024 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych.

     

    UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

    Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad  lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

     

    ‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

    Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.