• Regulamin świetlicy

   • Regulamin świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie

    obowiązujący od 01.09.2021r.

    1. Do świetlicy przyjmowane są tylko dzieci obojga rodziców pracujących.

    2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I—IV.

    3. Opieka w świetlicy obowiązuje od godz. 6.45 - 17.00

    Świetlica na parterze – wejście / wyjście nr 1

    Świetlica na 1 piętrze – wejście / wyjście nr 1

    4. Od godz. 6.45 do godz. 7.30 wszyscy uczniowie przebywają w świetlicy na parterze.

    5. Rodzic/opiekun odbiór dziecka dokumentuje wpisem w świetlicowym zeszycie obecności.                                    

    6. Rodzic/opiekun  nowego uczestnika zajęć w świetlicy zobowiązany jest dostarczyć kartę zapisu  w  dniu przyprowadzenia dziecka. Dzieci nieposiadające uzupełnionej karty zapisu nie będą przyjmowane do świetlicy.

    7. Rodzic/opiekun nie wchodzi z dzieckiem do sali świetlicy.

    8. Rodzica/opiekuna oraz ucznia obowiązuje zasłonięcie ust i nosa za pomocą maseczki.

    9. Osoby, inne niż rodzice, upoważnione do obioru dziecka ze świetlicy, zobowiązane są mieć przy sobie dowód tożsamości.

    10. Dzieci przebywające w świetlicy nie będą wypuszczane na telefon oraz osobom nieupoważnionym na karcie zapisu do świetlicy.

    11. Dziecko odebrane przez rodzica, bądź osoby upoważnione w danym dniu, po raz drugi nie może być przyprowadzone do świetlicy (nie dotyczy zajęć dodatkowych).

    12. Dzieci przebywające w świetlicy przed rozpoczęciem zajęć będą odbierane przez nauczyciela, który będzie miał pierwszą lekcję.

    13. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel, który miał ostatnią lekcję, ma obowiązek odprowadzania uczniów do świetlicy.

    14. W związku z zagrożeniem COVID 19 dzieci powinny być na bieżąco wyposażane w swoje przybory (kredki, bloki, klej itp.). Prace plastyczne wykonane przez dzieci nie będą prezentowane na wystawie, tylko zabierane przez uczniów do domu. Nie będą przyjmowane wyprawki.

    15. Dzieci uczęszczające do świetlicę będą także w ramach zajęć przebywały na świeżym powietrzu. Prosimy o zapewnienie ubioru dostosowanego do pogody.

    16. Sale, w których będą odbywać się zajęcia świetlicowe będą co godzinę wietrzone.

    17. Dzieci nie przynoszą do świetlicy swoich zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.

    18. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty, przynoszone przez dzieci.

    19. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń technicznych, przynoszonych z domu. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą wychowawcy uczniowie mogą kontaktować się z rodzicami.

    20. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

    21. Uczniowie uczęszczający do świetlicy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa, jeżeli w sali nie można zachować 1,5 m dystansu oraz w czasie wspólnych zajęć.

    22. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).

    23. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.

    24. Preferowaną formą kontaktu z rodzicem/opiekunem jest forma zdalna – kontakt telefoniczny, drogą e-mail, przez e-dziennik.

    25. W ramach wsparcia pracy świetlicy można dokonać wpłaty na konto Rady Rodziców (dostępne na stronie internetowej szkoły), z dopiskiem „Świetlica”.

     

    Karta_zapisu_ucznia_do_swietlicy_szkolnej.pdf

    Karta_zapisu_ucznia_do_swietlicy_szkolnej.docx